Spolek Mariánský - zájmové sdružení občanů a přátel Mariánských Lázní

Spolek Mariánský - zájmové sdružení byl založen několika přáteli a zapsán do Veřejného rejstříku dne 25. dubna 2019. Sdružuje občany a přátele Mariánských Lázní, kteří mají chuť podílet se na základním účelu spolku, kterým je prosazování a ochrana zájmů občanů Mariánských Lázní a osob, jež mají k našemu městu osobní či majetkový vztah. Důraz je kladen především na prezentaci podnětů od občanů orgánům samosprávy města, rozvíjení aktivit za účelem prosazování oprávněných zájmů členů spolku i ostatních občanů města. Vstup do spolku je možný podáním žádosti, nebo pozváním některého člena spolku a následným schválením předsednictva.

Pro rok 2021 a dále jsme si stanovili významný cíl, shromáždit dostatek finančních prostředků ke stavbě Mariánského sloupu na Goethově náměstí, v blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tato patronka našeho krásného města je symbolem lázní dnes již světového významu a jistě si zaslouží výraz vděčnosti nás občanů, ale i tisíců lidí, kterým pomáhá navrátit zdraví a sílu. Připravovaná stavba Mariánského sloupu je příležitostí pro občany a přátele Mariánských Lázní, při které mohou svým finančním darem vyjádřit svůj vřelý vztah a lásku k našemu městu. Je to zároveň signálem, že naše duchovní a kulturní hodnota není jen prázdný pojem. Získáním titulu světového dědictví UNESCO jsme byli vybráni do exkluzivní skupiny významných kulturních památek a je na nás, abychom jej předali i dalším generacím.

Aktuálně

Minipouť Mariánského spolku - 16.8.2023

Vysvěcení kapličky Panny Marie v Maria Spa 16.8.2023 u příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie a minipouti Mariánského spolku.

Vysvěcení kapličky Panny Marie v Maria Spa
Vysvěcení kapličky Panny Marie v Maria Spa
Vysvěcení kapličky Panny Marie v Maria Spa

Děkovný sloup Panny Marie v Mariánských Lázních - slavnost požehnání základního kamene 14.8.2021

V sobotu 14. srpna 2021, v předvečer svátku Nanebevzetí Panny Marie, proběhla v Mariánských Lázních slavnost požehnání základního kamene mariánského sloupu. Památník poděkování Panně Marii za uzdravení nemocných se do několika let stane dalším symbolem našeho lázeňského města, které se jménem Mariánským honosí i ve svém názvu. Za přítomnosti mnoha obyvatel a návstěvníků základnímu kameni požehnali; biskup plzeňský mons. Tomáš Holub, opat kláštera v Teplé Filip Zdeněk Lobkowicz, administrátor mariánskolázeňské farnosti Řehoř Pavel Urban, duchovní církve československé husitské Vladimíra Bělunková a Zuzana Kalenská.

Jedinečného svátečního okamžiku se zúčastnili členové rady města; místostarosta Zdeněk Král, Vladimír Kajlík a Zbyněk Martínek, za muzeum promluvil ředitel Jaromír Bartoš. Mezi váženými hosty byli rektor Univerzity Karlovy pan Tomáš Zima, moderátor a básník Ivo Šmoldas, výtvarnice a sochařka Ludmila Seefried-Matějková a mnoho dalších. O hudební doprovod s mariánskou tématikou se postarali manželé Eva a Jan Mikešovi (kytara, flétna) a členka spolku Ludmila Míková (zpěv). Žehnání zakončil sborový zpěv duchovních. Poděkování spolku patří společnosti Ensana a.s., s jejíž podporou jsme mohli účastníky pozvat na přátelské setkání v Imperial Café. O malé občerstvení a bezchybný servis se postaral kolektiv lázeňského hotelu pod vedením p. ředitelky Šnajdrové.

Spolek Mariánský děkuje radě města Mariánské Lázně za zápůjčku pozemku pro umístění Mariánského sloupu na Goethově náměstí. Památka k poctě patronky našeho města bude stát na symbolickém místě mezi kostelem Nanebevzetí Panny Marie a Mariiným pramenem. Položení základního kamene veřejně deklaruje úsilí občanů města vyzdvihnout v Mariánských Lázních zcela nový děkovný sloup Panny Marie, první, který se v Českých zemích postaví od vzniku republiky.

Spolek Mariánský nyní vyřizuje formality pro vyhlášení veřejné sbírky. Rádi bychom, aby se památník se sochou Panny Marie stal pro naše město sjednocujícím prvkem. Sdílíme víru ve šťastnou budoucnost Mariánských Lázní, v krásu díla, které je tvořeno společně. O vyhlášení sbírky na realizaci Mariánského sloupu Vás budeme informovat v nejbližší době.

Děkovný sloup Panny Marie v Mariánských Lázních - slavnost požehnání základního kamene 14.8.2021
Děkovný sloup Panny Marie v Mariánských Lázních - slavnost požehnání základního kamene 14.8.2021
Děkovný sloup Panny Marie v Mariánských Lázních - slavnost požehnání základního kamene 14.8.2021
Děkovný sloup Panny Marie v Mariánských Lázních - potvrzení o požehnání základního kamene 14.8.2021

Veřejná finanční sbírka

Vyhlašovatel a správce sbírky: Spolek Mariánský z.s. IČ 08056196
Účel sbírky: Realizace a stavba votivního sloupu Panny Marie v Mariánských Lázních
Cílová částka sbírky: 2.500.000,-- Kč (slovy dva-miliony-pět-set-tisíc-korun-českých)
Datum zahájení sbírky: 15. 10. 2021
Datum ukončení sbírky:sbírka bude ukončena dosažením cílové částky, v případě nedosažení cílové částky dnem 31. 12. 2025
Forma sbírky: bezhotovostní převod na účet, vklad hotovosti na účet, č.ú. 299584150/0300, IBAN CZ89 0300 0000 0002 99584150

Více informací o veřejné sbírce v dokumentu PDF po kliknutí zde →

Stav účtu sbírky

• 31.12.2021: 117.002,- Kč
• 30.6.2022: 229.983,- Kč
• 30.12.2022: 443.835,- Kč
• 30.6.2023: 738.298,- Kč
• 30.12.2023: 1.040.000,- Kč
• 30.6.2024: 1 341 399,- Kč, výdaje 99 202,- Kč, zůstatek 1 242 197,- Kč

Návrh realizace děkovného sloupu Panny Marie

Mariánský sloup v Mariánských Lázních

Mariánské Lázně nesou jméno Panny Marie, Panna Maria v náručí s Ježíškem je ve znaku města. Mariánskou symboliku lázně získaly díky řádu premonstrátů z kláštera v Teplé, kteří v roce 1784 stáli u založení osady „U Kyselky“. Přičiněním mladého opata Karla K. Reitenbergera (opatem kláštera se stal r. 1813 ve 33 letech) a jeho následovníků byli také největšími donátory vznikajích a posléze i nejvýstavnějších lázní Evropy 19. století. Jméno Panny Marie nese Mariin pramen za Starými lázněmi (Ústřední láz.) a také římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Monumentální centrála kostela na oktogonálním půdorysu je inspirována byzantskými stavbami orientu a symbolizuje prvotní křesťanství i význam Panny Marie Bohorodičky pro všechna náboženství a konfese Svaté říše Římské, pro křesťany, židy i muslimy.

Symbolika Panny Marie odedávna souvisí s vodou, s její životodárnou a léčivou mocí. Ježíšova Matka v době šíření křesťanství převzala starobylou ochranitelskou moc nad prameny a pomoc poskytuje slabším a potřebným, kterým pramenitá léčivá voda vrací zdraví a sílu. Mariánský kult je vtisknut do řady posvátných a léčivých míst Evropy jako jsou Lurdy, Fatima, La Salette ve francouzkých alpách, Altötting - svatyně a srdce Bavorska, Rakouský Mariazell či Hochalm ve Štýrsku. V roce 1808 touto výsadou byly obdařeny i Mariánské Lázně, které během pouhých dvou generací zakladatelů a stavebníků nabyly světové proslulosti.

Votivní sloup Panny Marie v Mariánských Lázních nebude symbolem morovým, jak se někdy mylně zaměňuje význam, ale symbolem díkůvzdání. Poděkování předešlým generacím, všem obyvatelům a profesím, které se zasloužily o rozkvět města a lázní. Také poděkováním za návštěvníky a tisíce uzdravených hostů, bez nichž by Mariánské Lázně nikdy nedošly k prosperitě a proslulosti. Zejména v této době si uvědomujeme, jak je důležitá symbióza té nejlepší mariánské tradice s moderním věkem konzumu. Poděkováním dáváme signál i do budoucnosti, že jsme jedinečné lázeňské město, které žije díky pramenům, ale také z vděčnosti za úsilí a prozíravost našich předchůdců.

V Čechách a na Moravě jsou významná poutní místa a posvátná krajina cílem statisíců návštěvníků, věřících, váhajících, jinověrců i ateistů. Ty všechny k pozoruhodným dílům člověka a přírody váže nejenom zájem o společnou Evropskou kulturu, ale také touha přijít a vracet se k něčemu pozoruhodně známému. Zavítáme-li na místa hluboce spjatá s Pannou Marií, setkáváme se s bezpečím a všem nejbližší ochránkyní, s Matkou. Její světlo v paměti lidstva nezhasíná.

Technický popis votivního sloupu Panny Marie Mariánskolázeňské

Mariánský sloup v Mariánských Lázních

umístění: Goethovo náměstí jihovýchodně od bočního průčelí kostela Nanabevzetí Panny Marie, poz. parcela č. 81 a č.174 (navazující na ulici Lázeňskou).

dominanta sloupu: Panna Maria Immakulata, vypodobnění postavy bez Ježíška stojící na hadovi. Výtvarné dílo z čirého skla, moderním materálemi formou ztvárňuje symboliku ozdravného světla Panny Marie a průzračné vody z jejího pramene. Výška cca 170 cm. Sluneční průsvit přenese záři Panny Marie na horizontální pozemní plochu, kde člověk projde jejím očistným dotekem, „světelnou lázní Panny Marie“.

hlavice: iónská, zakončená volutovými výběžky se spirálami znázorňujícími stočeného hada. Materiál hlavice i profilované desky, na níž postava Panny Marie stojí je z hadce (serpentinit), šedozelený kámen místního výskytu (hadcové skalky), který svým původem, podobou i názvem umocňuje symboliku Panny Marie Immakulaty z Mariánských Lázní.

dřík: vlastní těleso hladkého válcového sloupu mezi podstavcem a hlavicí z hrubozrného pískovce, průměr cca 45 cm (dole), cca 35 cm u hlavice, celkem výška dříku 350 cm, s hlavicí cca 390 cm.

podstavec: horizontálně profilovaný hranol z hrubozrného pískovce (dtto materál dříku) o rozměrech 90 x 90 cm, výška 130 cm (hlavní těleso). Deska na podnoži 100 x 100 x 10, Profilovaná deska pod dříkem 110 x 110 x 10 cm, celkem výška podstavce 150 cm.

podnož: tři kamenné stupně z hrubozrného pískovce o výšce 25 cm a nášlapné ploše 50 cm (celkem výška 75 cm a plato třetího stupně pod podstavcem 2 x 2 m).

nárožní pilíře: 4 x profilovaný hranol z hrubozrného pískovce o rozměru 60 x 60 cm, výška 110 cm, podstavce ke čtyřem patronům: svatý Václav - patron České země, svatý Vojtěch - tradice jeho poutnické návštěvy u zdejších pramenů a patron země, svatý Norbert - zakladatel řádu premonstrátů, blahoslavený Hroznata - zakladatel kláštera v Teplé a patron plzeňské diecéze. Sochy z jemného pískovce mohou být doplňovány postupně, v dalších letech u příležitosti Mariánských svátků nebo svátků patronů.

zastavěná plocha: 4 x 4 m, 16 m2 základové desky

okolní prostor: sloup (podstavec a dřík s hlavicí) vytváří za slunečního svitu stín, Panna Maria dopadem lomu světla jedinečnou záři. Návštěvník využije polokruhový prostor dopadu stínu a světla. Za tímto účelem je severní půlkruh vydlážděn žulovými kostlkami v rádiusu 7 m od středu sloupu, po obvodu do terénu zapuštěné lavice. V dlažbě půkruhu železný rošt se jmény donátorů votivního sloupu Panny Marie Mariánskolázeňské, kteří sbírkou přispějí k realizaci a vyzdvižení díla. Rošt bude současně zakrývat odvodnění plochy z výše položených trávníků.

osvětlení: večerní / noční, žlutými bodovými světly z úrovně parteru, Pannna Maria bílým světlem ze středu hlavice

Spolek Mariánský z.s.

IČ: 080 56 196
Husova 407/16, 353 01 Mariánské Lázně
e-mail: spolek@mariansky.eu
č.ú. 299584150 /0300
IBAN CZ89 0300 0000 0002 99584150

Rostislav Hulena
mobil: 602 493 038